Prečo je dôležité čistiť rozvody kúrenia?

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, v akom stave je váš vykurovací systém a aké faktory ovplyvňujú jeho životnosť, funkciu a efektivitu? V skutočnosti tu ide o celý rad faktorov a okolností, ktoré spolu úzko súvisia a navzájom sa ovplyvňujú. Do kategórie týchto faktorov a okolností patrí napríklad – vek vykurovacieho zariadenia či celého vykurovacieho systému, stav a čistota samotného vykurovacieho systému, stav vody vstupujúcej do systému, životnosť, bezpečnosť a efektivita vykurovania a podobne. Zaujíma vás ako sa tieto faktory a okolnosti vzájomne ovplyvňujú? Poďme sa na to spoločne pozrieť.

Začnime teda poporiadku. Vykurovací systém má dve hlavné zložky, a to – vykurovacie zariadenie a samotné rozvody vykurovacieho systému. Obe tieto zložky musia byť v dokonalom stave, ak chcete mať funkčné, efektívne a finančne výhodné vykurovanie. Pozrime sa teda najskôr na vykurovacie zariadenie. Pri zriaďovaní nového vykurovacieho systému budete presne usmernení v tom, čo a ako musíte spraviť, aby bolo vaše kúrenie funkčné, efektívne a spĺňalo predpísané normy. Avšak čo ak máte starší vykurovací systém? Poďme sa pozrieť na varovné signály, kedy je potrebný servis a čistenie kúrenia. Kľúčovými faktormi sú – vek, rovnomernosť vykurovania miestnosti, hlučnosť vykurovacieho zariadenia a hlavne rastúce náklady za vykurovanie.

Opravujete svoj kotol čoraz častejšie?

Tak ako ľudia potrebujú navštevovať lekára a absolvovať pravidelné preventívne prehliadky, tak si aj kotol i celý vykurovací systém vyžaduje pravidelnú údržbu a kontrolu. No čo ak musíte volať technika či opravára kvôli kotlu častejšie ako raz do roka? Dôležité je zvážiť aj výhodnosť udržiavania a opravovania kotlov starších ako 15 rokov. Čím je kotol starší, tým častejšie môže dôjsť k výskytu novej poruchy. Preto je potrebné si zvážiť, či náklady za tieto opravy neprevyšujú kúpu nového vykurovacieho zariadenia.

Druhou dôležitou zložkou vykurovacieho systému je vykurovacie potrubie. Pravidelná údržba kúrenia je veľmi dôležitá. Nezahŕňa len opätovné napustenie vodou a odvzdušnenie systémi. Súčasťou tejto pravidelnej údržby by malo byť aj čistenie kúrenia, a to minimálne každé dva roky. Preventívnym čistením kúrenia dokážete predĺžiť životnosť vykurovacieho systému i samotného vykurovacieho zariadenia. Pravidelné čistenie vám tak dokáže ušetriť čas a peniaze, ktoré je obzvlášť dôležité v starších objektoch, kde využívajú zastaralé vedenie kúrenia z menej ušľachtilých ocelí (kovové a plechové radiátory). Poďme sa spoločne pozrieť na najčastejšie otázky týkajúce sa čistenia vykurovacieho systému.

Kedy by som mal zvážiť, či nie je potrebné prečistiť vykurovací systém?

Ak máte pocit, že vaše radiátory či podlahové kúrenie vám vykurujú nedostatočne, alebo majú vaše radiátory rôznu teplotu a vydávajú zvláštne zvuky, tak začnete hľadať príčinu. No čo v prípade, ak je vykurovacie zariadenie funkčné a nenachádzate žiadny výrazný problém? Napadlo Vám, že za týmto všetkým môže stáť práve znečistené kúrenie? Problém so znečistením sa môže prejavovať napríklad i studenými radiátormi, nefunkčným podlahovým kúrením, zaseknutým obehovým čerpadlom, stratou či kolísaním tlaku v rozvodoch kúrenia, zvýšenými nákladmi na vykurovanie alebo zimou v objekte. Znečistením kúrenia sa obmedzí jeho funkčnosť alebo nebude fungovať vôbec.

Ako sa prejavuje znečistené kúrenie?

Najčastejším dôvodom takého znečisťovania je znížený výkon vykurovacieho zariadenia, čím je do systému dodávaná nižšia teplota. Ďalším prejavom je rozdielna teplota v jednotlivých miestnostiach, či studená podlaha v prípade znečisteného podlahového systému.  Príznakom zaneseného vykurovacieho systému sú aj nefunkčné termohlavice, armatúry systému či odvzdušňovacie ventily. Systém môže byť znečistený aj v prípade, že nájdete vo vykurovacích telesách v radiátoroch usadeniny nečistôt. Znečistenie systému sa prejavuje aj pri zanášaní kotlov, ventilov, jednotlivých častí rozvodu, alebo v prípade podlahového vykurovania dochádza k zanášaniu trubiek v podlahe. V neposlednom rade, je na mieste uvažovať o čistení kúrenia, ak od posledného čistenia ubehli viac než 3 roky. V takomto prípade je viac než isté, že bude kúrenie a systém znečistený.

Aké sú výhody pravidelného čistenia kúrenia?

Jednou z dôležitých súčastí úsporného a výhodného kúrenia, je čistenie kúrenia, ktoré predstavuje šetrenie z finančného hľadiska. Pýtate sa ako? Je to jednoduché. Dôkladné čistenie kúrenia zvyšuje tepelný výkon kúrenia, čím sa znižujú celkové náklady na kúrenie. Pravidelná starostlivosť o kúrenie v podobe čistenia, predlžuje životnosť vykurovacieho zariadenia (kotol a pod.). Ďalšou výhodou je, že pri pravidelnej údržbe predĺži životnosť zariadenia, čím sa odďaľuje čas na nákup nového zariadenia. V súčasnosti je veľmi dôležité pozerať i do budúcnosti, pretože je dôležité myslieť na životné prostredie. Ako k tomu môže prispieť čistenie kúrenia? Pravidelná údržba a čistenie samotného kúrenia zabezpečí rýchlejší prenos tepla a zvyšuje sa aj výkon kúrenia. Rýchlejší prenos a vyšší výkon zabezpečí zníženie spotreby energetických zdrojov ako elektrina, plyn a voda. Pravidelné čistenie či preplachovanie kúrenia, má aj ďalšie výhody. Vďaka čisteniu  kúrenia sa znižuje riziko jeho poškodenia, čím môžete ušetriť peniaze aj na servisných službách. V neposlednom rade zabezpečí pravidelná údržba aj zníženie spotreby paliva, čo ide ruka v ruke so znižovaním nákladov na celé vykurovanie.

Čo v prípade, ak sa rozhodnete siahnuť po modernejšom, ekonomickejšom a šetrnejšom riešení a rozhodnete sa pre tepelné čerpadlo? Je dôležité, aby ste poznali odpovede na nasledujúce otázky!

Čo je to tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo predstavuje výhodné riešenie pre domácnosť. V prípade novopostaveného rodinného domu predstavuje tepelné čerpadlo riešenie pre kúrenie v prípade, že daný rodinný dom nemá plynovú prípojku. Ďalším benefitom tepelného čerpadla je aj možnosť získať dotáciu prostredníctvom špecializovaného programu – Zelená domácnosť. Táto dotácia môže byť za normálnych okolností až vo výške 2720 € a slúži na podporu domácností v zavádzaní a používaní ekologickejšieho vykurovania, pričom celková cena tohto zariadenia sa môže pohybovať až do výšky 10 000 €. Ide teda o veľmi drahé zariadenie, ktoré ale prispieva k zelenšej budúcnosti. Tepelné čerpadlo využíva teplo z okolitého prostredia (zem, spodná voda, vzduch). Vykurovacie tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva spomínané zdroje energie na ohrev teplej úžitkovej vody či na ústredné vykurovanie. Tepelné čerpadlo spracováva inak nevyužiteľnú energiu z bežného okolia. Má štyri hlavné časti – výparník, kompresor, kondenzátor a škrtiaci ventil. Do výparníka prichádza teplo z okolia, ktoré spôsobuje vyparovanie chladiva. Tieto pary sú skutočným nositeľom tepelnej energie, ktorá je prenášaná do kompresora. Kompresor saje tieto pary z výparníka a stlačené ich vytláča do kondenzátora. Toto prenášané teplo sa obohacuje o teplo vzniknuté pri spracovávaní v kompresore. V kondenzátore sa privedená energia prostredníctvom pár chladiva z výparníka a kompresora skondenzuje, teda skvapalní a ďalej prechádza cez škrtiaci ventil. Skondenzované kvapalné chladivo sa v dôsledku vyššieho tlaku vstrekuje do výparníka, aby mohlo dôjsť k opätovnému vyparovaniu pri nižšom tlaku. Chladivo stlačené vo vysokom tlaku a teplote prúdi do kondenzátora, kde toto kondenzované teplo je odovzdávané do vykurovacieho systému a tento cyklus sa neustále opakuje. Tepelné čerpadlo má taktiež vlastný elektrický zdroj, aby sa daná energia využívala správnym spôsobom. Poznáme niekoľko typov tepelného čerpadla a to: vzduch – voda, voda – voda, zem – voda.

Aké kroky sú potrebné pred montážou tepelného čerpadla a aké podmienky je dôležité splniť pri zriadení a udržiavaní tepelného čerpadla?

Voda je prítomná v každom jednom type tepelného čerpadla. Avšak tu je dôležité upozorniť na fakt, že sú tieto tepelné čerpadlá náchylné na mineralizované vody. Mineralizovaná voda poškodzuje aj klasické vykurovacie systémy, no pre tepelné čerpadlo môže mať toto poškodzovanie až fatálne dôsledky. Do tepelného čerpadla a jeho obehu sa napúšťa špeciálna tekutina, ktorú sme si už spomínali. Táto tekutina musí byť demineralizovaná, aby tak nedochádzalo k spomínanému poškodzovaniu. Tekutina v obehu musí spĺňať prísne kritéria, pričom okrem odstránenia mineralizácie je dôležité kontrolovať aj pH. Hodnota pH vyjadruje kyslosť, resp. zásaditosť vodných roztokov. Ak je hodnota pH nižšia ako 6 hovoríme o kyslom prostredí. Ak je táto hodnota vyššia ako 7 ide o zásadité prostredie. V prípade, ak by došlo k zmene pH tejto tekutiny na hodnoty kyslého prostredia, tak by spoločne s touto demineralizovanou vodou dochádzalo ešte k väčším škodám na strane vykurovacieho zariadenia i celého systému. Majte teda na pamäti, že demineralizovaná voda sa nedá aplikovať do zaneseného systému. V prípade, ak sa toto tepelné čerpadlo zavádza do nového vykurovacieho systému, tak je stav celého systému v poriadku, keďže ešte nedošlo k znečisteniu vykurovacieho potrubia. Čo však ak chcete týmto tepelným čerpadlom nahradiť staré vykurovacie zariadenie, alebo využívať tepelné čerpadlo ako alternatívny zdroj tepla? V tomto prípade je dôležité, aby ste mali na pamäti, že čistota vykurovacieho systému zásadne ovplyvňuje funkciu a životnosť tepelného čerpadla. Väčšina firiem pri montáži tepelného čerpadla ponúka aj jednoduchý preplach vykurovacieho systému, no týmto čistením nedochádza k úplnému odstráneniu nečistôt z vykurovacieho systému. Čistota vykurovacieho systému je dokonca jednou z podmienok pre zachovanie záruky montovaného tepelného čerpadla.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *