Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky www.hecle.sk, firma Dixo, s.r.o, zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR (ďalej len „ZoOOÚ“).

Firma Dixo, s.r.o. neposkytuje získané osobné údaje tretím stranám.

1. Dotknutá osoba –fyzická osoba, ktorá vstupuje do zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom pri založení veci, pri výkupe drahých kovov alebo iných vecí a pri predaji prepadnutých vecí

2. Zoznam osobných údajov: osobné údaje dotknutých osôb, s ktorými vstupuje do zmluvného vzťahu pri založení veci, pri výkupe drahých kovov alebo iných vecí a pri predaji prepadnutých vecív rozsahu meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt (ulica, číslo, PSČ a mesto), rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, e-mailová adresa a telefónne číslo

3. Účely spracúvania osobných údajov:

  • v prípade uzatvárania, zmeny alebo plneniazmluvného vzťahu založeného medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou pri založení veci, pri výkupe drahých kovov alebo iných vecí a pri predaji prepadnutých vecí je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účel plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
  • v prípade vedenia obchodnej evidencie prevádzkovateľom, plnenia si daňových a iných povinností je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa,
  • v prípade uplatnenia zákonných nárokov dotknutej osoby zo zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa z uzatvorenej zmluvy ( napr. reklamácie),
  • na umožnenie výkonu práv dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

5. Doba uchovávania osobných údajov: len na dobu, ktorú stanovuje zákon.

6. Dotknutá osoba dáva vyplnením kontaktného formulára zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ Dixo, s.r.o. spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje ZoOOÚ. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov:

Prevádzkovateľ Dixo, s.r.o. prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov tak, aby nedošlo k ich zneužitiu. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 13.11.2020.